Ustawa wprowadza definicje polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
Na podstawie przepisów ustawy organ administracji publicznej ma obowiązek udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się (to jest zapewnia osobie uprawnionej możliwość skorzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
Ponadto organ administracji publicznej zapewnia też dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN po uprzednim zawiadomieniu przez osobę uprawnioną.

Ustawa powołuje także rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN oraz  odrębne ciało „Radę języka migowego”, która jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Ustawa spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w Łącznej  kwocie ok. 5,612 mln zł rocznie, przy założeniu osiągnięcia maksymalnego poziomu wszystkich kosztów związanych z wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem przepisów przyznających osobom uprawnionym prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi oraz dotyczących przetwarzania danych i informacji w czasie korzystania z pomocy osoby przybranej, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 

Zapraszamy do udzuału w kursie języka migowego

>>szczegółowe informacje<<