Projekt zakłada wprowadzenie w samorządzie nowej kategorii pracowników – doradców i asystentów. Umowa o pracę będzie z nimi zawierana na czas pełnienia funkcji przez kierownika jednostki. Wobec osób kandydujących na stanowiska kierownicze zrezygnowano z wymogu 2-letniego stażu w administracji. Będzie od nich natomiast wymagane posiadanie 3-letniego doświadczenia zawodowego lub w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ma to zachęcić do pracy w administracji samorządowej osoby z doświadczeniem biznesowym. Przewidziano także możliwość zatrudniania na niektórych stanowiskach osób nie posiadających obywatelstwa polskiego.

Wprowadzony zostanie obowiązek zatrudnienia na czas określony osoby po raz pierwszy podejmującej pracę w administracji. Ponadto osoby nowo zatrudnione będą musiały odbyć służbę przygotowawczą. Ma ona trwać nie dłużej niż trzy miesiące. Przewidziano także możliwość elastycznego czasu pracy. Przyszli urzędnicy zanim rozpoczną pracę mają składać ślubowanie – to element podkreślający rolę urzędnika samorządowego.

W projekcie określono, na jakiej podstawie są zatrudniani pracownicy samorządowi – wyboru, powołania, umowy o pracę. Tym samym zrezygnowano z mianowania jako formy nawiązania stosunku pracy, które obecnie stosowane jest tylko w gminach. Urzędnicy dotychczas zatrudnieni na tej podstawie, od 1 stycznia 2012 r. będą pracować na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Od 2009 r., kiedy nowe prawo ma zacząć obowiązywać, zmienią się także podmioty wykonujące czynności dotyczące prawa pracy wobec wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów oraz marszałków województw. Te dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy wykona przewodniczący odpowiednio: rady lub sejmiku, wysokość wynagrodzenia ustali rada lub sejmik, natomiast pozostałe – będą w gestii zastępcy lub sekretarza.

Inaczej niż dotychczas mają być określone sprawy stanowisk pracy i wynagrodzenia pracowników. Projekt zakłada, że rząd określi wykaz stanowisk i minimalne wymagania kwalifikacyjne, a także zasady wynagradzania i minimalny poziom wynagrodzeń zasadniczych. Natomiast pracodawca ustali szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz określi sposoby i warunki wynagradzania pracownika.

Zdecentralizowany zostanie także system ocen pracowniczych.

Efektem wprowadzenia nowej ustawy, która zastąpi wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 1990 r. o pracownikach samorządowych, ma być stworzenie spójnego systemu zarządzania kadrami w administracji samorządowej.

źródło: www.premier.gov.pl