Zapraszamy zarówno zamawiających, jak  i wykonawców
– w takim gronie dyskusja jest najbardziej owocna!

Warszawa – Hotel Lord, 21-22 listopada 2013

Uwaga! Przy zgłoszeniu do końca października podaj hasło „PUBLICZNI”
i skorzystaj z ceny promocyjnej.

W programie

DZIEŃ I

1.    Planowane zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące podwykonawców, nauki i kultury
dyskusja plenarna:
Jerzy Czaban, Łukasz Czaban, Grzegorz Czaban

2.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Przepis art. 23 ust. 3 ustawy Pzp w orzecznictwie KIO i SO
ekspert: Łukasz Czaban

3.    Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnym
ekspert: Jerzy Czaban
 
DZIEŃ II

1.    „Uzupełnianie dokumentów” po upływie terminu składania ofert
Co „poeta” miał na myśli w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
ekspert: Jerzy Czaban

2.    Problemy związane z udokumentowaniem i oceną spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
ekspert: Łukasz Czaban

3.    Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
ekspert: Grzegorz Czaban

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości
Bożena Jamka-Czyż
22 205 89 13
bozena.czyz@apexnet.pl

>>Szczegóły Zjazdu<<