Nasz dotychczasowy system programowania strategicznego koncentrował się głównie na funduszach unijnych.

W nowym systemie będziemy zmierzać do zbudowania koncepcji rozwoju Polski, która nie tylko spełni wymogi unijne, lecz przede wszystkim niezależne od nich, strategiczne cele krajowe. Zamierzamy wznowić programowanie długookresowe i, co istotne, powiązać je z systemem finansowania. W ten sposób wskażemy nie tylko kierunek, ale i sposoby działań. W myśl projektu ustawy samorząd terytorialny, obok Rady Ministrów, będzie istotnym podmiotem kształtowania polityki rozwoju. Niezależnie od uchwalania własnych strategii rozwoju wiodące strategie rozwoju kraju i sektorów będzie konsultować z JST, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także z partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Projekt zakłada wprowadzenie kilku nowych dokumentów. Pierwszym jest długookresowa strategia rozwoju kraju (DSRK). Będzie to dokument określający m.in. główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju, a także cele, kierunki i priorytety przestrzennego rozwoju i zagospodarowania kraju. Obejmie co najmniej 15 lat.

W systemie dokumentów strategicznych znajdzie się także krajowa strategia rozwoju regionalnego (KSRR) jako główne narzędzie polityki regionalnej państwa. Określi m.in. zasadnicze cele i kierunki rozwoju regionalnego, politykę państwa wobec regionów oraz zasady współpracy i koordynacji działań podejmowanych przez Radę Ministrów na poziomie krajowym z działaniami podejmowanymi przez samorząd terytorialny na poziomie regionu.