W wyniku nowelizacji § 19b zmienianego rozporządzenia, z części informacyjnej programu funkcjonalno-użytkowego wyłączone zostało oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przy zamówieniach na roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963) oraz inwestycji w zakresie linii kolejowych o znaczeniu państwowym realizowanych na podstawie rozdziału 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.).