Każdego roku organizatorzy konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji przeprowadzają w gminach, które zostały dopuszczone do II etapu konkursu, badania losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub kontynuowali proces inwestycyjny na terenie gminy. W ubiegłorocznej edycji konkursu „Gmina Fair Play 2009” badanie inwestorów zostało przeprowadzone na terenie 152 gmin. Zrealizowanych zostało 3368 wywiadów z respondentami, byli to zarówno inwestujący przedsiębiorcy, jak i inwestorzy indywidualni. Wywiady przeprowadzono za pomocą metody CATI (komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny). Inwestorzy mieli za zadanie ocenić (w skali od 1 do 6) 20 poszczególnych aspektów współpracy z gminą w zakresie realizacji inwestycji. Ocena 6 była oceną najwyższą, a ocena 1 – najniższą.

Inwestorzy oceniali wiele aspektów współpracy z samorządami. Jednym z nich była jakość obsługi inwestycji przez gminy. Inwestorom do oceny przedstawiono 5 elementów takich jak: prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych, terminowość decyzji, szybkość, środowisko obsługi inwestorów oraz łatwość dostępu do urzędu. W ocenie badanych wszystkie z rozpatrywanych aspektów poprawiły się w stosunku do lat poprzednich. Wyniki trzech edycji w omawianym zakresie tematycznym przedstawia wykres: Jakość obsługi inwestycyjnej w gminach.

Wykres: Jakość obsługi inwestycyjnej w gminach

Oceniana była także między innymi jakość doradztwa dla inwestorów ze strony gminy. W tym zakresie inwestorzy byli proszeni o ocenę: jakości i zakresu doradztwa inwestycyjnego, kompleksowości obsługi oraz skuteczności w rozwiązywaniu problemów. W 2009 r. wszystkie oceny w tych zakresach uzyskały wyższe wyniki w porównaniu z edycjami poprzednimi. Zmiany te przedstawiono na wykresie: Jakość doradztwa dla inwestorów.

Wykres: Jakość doradztwa dla inwestorów

Kolejny oceniany zakres tematyczny obejmował ocenę jakości kapitału ludzkiego, w ramach którego przebadano kwalifikacje pracowników związane z obsługą inwestorów, łatwość dostępu do pracowników i przyjazność obsługi inwestorów. Według wyników badania inwestorzy bardzo wysoko ocenili wszystkie z ocenianych zakresów (zauważalny jest również znaczący progres ocen). W 2009 r. inwestorzy mieli możliwość po raz drugi ocenić przyjazność obsługi inwestorów, dlatego też wykres przedstawia dane tylko z dwóch lat. Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresie: Jakość kapitału ludzkiego.

Wykres: Jakość kapitału ludzkiego

Ubiegłoroczna VIII edycja była prowadzona w 8 kategoriach: gmina turystyczna wiejska, gmina turystyczna miejska, duże miasto, średnie miasto, miasteczko i małe miasto, gmina miejsko-wiejska, gmina podmiejska oraz gmina wiejska. W tych kategoriach przeprowadzono także badanie, które pokazało, że najwyższe oceny w prawie wszystkich ocenianych zakresach otrzymały gminy z kategorii „gmina turystyczna wiejska”, następnie dość zbliżone wyniki uzyskały „gminy miejskie”. Wynika to po części z faktu, że w gminach z tych kategorii relatywnie łatwo jest realizować inwestycje zarówno biznesowe jak mieszkaniowe – odbywa się to bowiem przy dużej współpracy i często osobistej pomocy władz i pracowników samorządu. Brak anonimowości, odpowiedzialność i kompetencje przekazane do konkretnych osób bardzo sprzyjają osiąganiu wysokich ocen inwestorów!