Jak powiedział marszałek Jacek Protas – w tym okresie warto podkreślić i promować znaczenie partnerskiej współpracy sektora publicznego i pozarządowego w dążeniu do wspólnych celów i w realizacji wspólnych projektów finansowanych ze środków europejskich. Partnerstwo może być gwarancją większego i lepszego wykorzystania dostępnych środków i efektywności w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców naszego regionu, a tym samym rozwoju Warmii i Mazur. Jednocześnie jest to możliwość wzmocnienia partnera niezwykle potrzebnego, ale słabszego, jakim niestety często jest organizacja pozarządowa.

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oceniła oferty na wykonanie zadań samorządu województwa w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

W pierwszym przypadku najwyżej ocenione zostały projekty Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu oraz Stowarzyszenie-Klub Pro Publico Bono w Szczytnie. W drugim wybrano 19 ofert spośród 41, które wpłynęły na konkurs.

Oferent z Elbląga złożył wniosek na „Kampanię praw konsumenta – informujemy, radzimy, reprezentujemy”. Projekt zakłada upowszechnienie praw konsumenta.

Stowarzyszenie ze Szczytna złożyło natomiast wniosek o dofinansowanie projektu „Wspólna sprawa”, który łączy tematykę ochrony dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przyrodniczego z rozwojem lokalnych społeczności.

W ramach drugiego konkursu, Zarząd Województwa zdecydował o jego dwuetapowym rozstrzygnięciu. W pierwszym etapie komisja wybrała 10 ofert i przyznała 44,6 tys. zł na realizację projektów, zaś w drugim 9 ofert przyznając kolejne 40,9 tys. zł.

Dofinansowane w ten sposób zostaną m.in.: Stowarzyszenie Mazurskie, ZHP, Związek Ukraińców w Polsce, Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Gminy Wydminy, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Olsztynie, czy Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej.