TERMINY WAŻNE w III kwartale 2008 r. (stan prawny na dzien 1 czerwca 2008 r.)

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

12 lipca

Termin złożenia dysponentowi głównemu przekazującemu dotacje, kwartalnego
sprawozdania z wykonania planu dochodów zwiazanych z realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorzadu
terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca
2008 roku.

15 lipca
Termin złożenia dysponentowi głównemu przekazującemu dotacje, kwartalnego
sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami – Rb-50 za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca
2008 roku.

24 lipca

Termin złożenia sprawozdań z wykonania budżetów za okres od 1 stycznia 2008
roku do 30 czerwca 2008 roku (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27
czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 115, poz. 781 z
pózn. zm.). Zarzad j.s.t. składa nastepujace sprawozdania:

– miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorzadu terytorialnego – Rb-27S,
– półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów
podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu – Rb-PDP,
– miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S,
– kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
– Rb-NDS,
– kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń – Rb-Z,
– kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych – Rb-N,
– półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów
budżetowych – Rb-30,
– półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw
pomocniczych – Rb-31,
– półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy
celowych nieposiadajacych osobowości prawnej – Rb-33,
– kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – Rb-34.

28 lipca

Termin złożenia kwartalnych sprawozdań zbiorczych za okres od 1 stycznia 2008
roku do 30 czerwca 2008 roku o stanie zobowiazan według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji (Rb-Z) i o stanie należności (Rb-N) z:
– funduszy celowych posiadających osobowość prawną,
– samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną,
– samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w
celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i
spółek prawa handlowego,
w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka
samorządu terytorialnego (Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca
2006 roku w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansów publicznych w zakresie
operacji finansowych, DzU nr 113, poz. 770).

30 lipca

Termin złożenia kwartalnego sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub
informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym (rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnosciach przedsiębiorców z tytułu
świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych, DzU nr 133, poz. 923).

31 lipca
Termin złożenia sprawozdania o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa
publiczno-prywatnego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku –
Rb-Z-PPP. Sprawozdanie jest przekazywane do Departamentu Gwarancji i Poręczeń
w Ministerstwie Finansów oraz do Głównego Urzędu Statystycznego w formie
dokumentu oraz w formie elektronicznej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 115, poz. 781
z pózn. zm.).

Ponadto zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007
r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (DzU nr 71, poz. 475) podmiot
udzielający pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie przekazuje
sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia tj.:
• sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na
duże projekty inwestycyjne, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art.
10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej – w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy
publicznej;
• okresowe sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie – za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 20 dni od dnia
zakończenia danego miesiąca (lub informacje o nieudzieleniu pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym).


BUDŻET

31 sierpnia

Termin przedstawienia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego* organowi
stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt
1 ustawy o finansach publicznych (art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych DzU Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

* W przypadku gmin i miasta na prawach powiatu: wójt, burmistrz, prezydent

źródło: www.rio.opole.pl