Jeżeli propozycja nowelizacji Kodeksu pracy, przyjęta przez Radę Ministrów, zostanie przegłosowana również przez Sejm, możemy spodziewać się zmian m.in. w następujących obszarach:

1. Dyżur w miejscu pracy zostanie zaliczony do czasu pracy
W obecnym stanie prawnym, do czasu pracy nie wlicza się dyżuru świadczonego przez pracownika w miejscu pracy, jeśli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Rząd chce, aby uległo to zmianie. Zgodnie z projektem, dyżur pełniony w miejscu pracy, nawet jeśli podczas niego pracownik nie wykonuje pracy, będzie wliczany do czasu pracy. Do czasu pracy będzie więc wliczany nie tylko czas wykonywania pracy, ale również sama gotowość do jej wykonywania.
Zmianie nie ulegną natomiast przepisy regulujące tzw. „dyżur pod telefonem” – czyli pełniony przez pracownika w domu. Nadal nie będzie z tego tytułu przysługiwał czas wolny ani dodatkowe wynagrodzenie.

2. Dłuższe okresy rozliczeniowe
Rząd proponuje również, aby zmianie uległy zasady przedłużania okresów rozliczeniowych powyżej 6 miesięcy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego powyżej 6 miesięcy ma być możliwe tylko po zawarciu przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników bądź też na podstawie układu zbiorowego pracy.

3. Zaostrzenie przepisów antydyskryminacyjnych
W projekcie uszczegółowiono zapisy dotyczące dyskryminacji i molestowania seksualnego, określając precyzyjnie, kiedy dochodzi do dyskryminowania bądź molestowania pracownika. Nowym rozwiązaniem są regulacje prawne wprowadzające zakaz jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, który jest molestowany lub który przeciwstawia się tym praktykom. Osoby takie będą objęte ochroną. Podobną ochronę otrzymają również pracownicy przeciwstawiający się naruszeniom zasady równego traktowania w zatrudnieniu i pracownicy udzielający pomocy innym osobom, wobec których naruszane są te zasady.

4. Większa ochrona dla pracowników-rodziców
W projekcie nowelizacji określono, że pracodawca będzie zobowiązany do zagwarantowania pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego podjęcia pracy na dotychczasowym bądź równorzędnym stanowisku. Zagwarantowano również, że osoby te będą otrzymywać wynagrodzenie równorzędne do tego, jakie otrzymywałyby, gdyby z tego urlopu nie skorzystały.

5. Nowe obowiązki w zakresie bhp
Projekt zakłada ponadto rozszerzenie odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca zostanie upoważniony m.in. do tego, aby wraz z pracownikami ustalić wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (na razie taki wykaz jest ustalany przez ministra właściwego ds. pracy). Ponadto, pracodawca będzie wyznaczać osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy oraz za ewakuację pracowników.

Podstawa prawna

  • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy przyjęty przez Radę Ministrów 19 lutego 2008 r.
  • Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych