Zmiana terminu wejścia w życie rozporządzenia umożliwi uwzględnienie – w pracach nad elektroniczną publikacją prawa – uwag zgłoszonych przez podmioty spoza administracji rządowej, które przesyłają do zamieszczania w dziennikach publikacyjnych akty normatywne i inne akty prawne.

Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowują obecnie nowelizację ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów, która umożliwi kompleksową realizację elektronicznego ogłaszania prawa w Polsce.