Zmiany te przynosi nowa ustawa o opłacie skarbowej uchwalona przez Sejm 16 listopada 2006 r. Czeka ona teraz na podpis prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Zastąpi ona od Nowego Roku swą poprzedniczkę z 2000 r.

W zamyśle twórców nowej ustawy ma być ona drugim (po ustawie z 2000 r.), a zarazem ostatnim etapem reformy opłaty skarbowej. Zmienia się wysokość wielu opłat, przede wszystkim dawno niezmienianych, które uległy swoistej dewaluacji. Twórcom nowej ustawy przyświecało bowiem założenie, że ich wysokość ma odpowiadać pracochłonności i kosztom ponoszonym przez administrację. Opłata jest bowiem formą ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane na wniosek petenta w indywidualnych sprawach.

Chodzi o czynności organów administracji publicznej i samorządowej, a także innych organów, jeśli im takie zlecono. Opłata skarbowa zasila zawsze budżety gmin.

Opłata skarbowa będzie pobierana w chwili złożenia wniosku o dokonanie czynności, wydanie zaświadczenia, złożenia wniosku o pozwolenie, koncesję itp., a nie w chwili dokonania czynności czy wydania zaświadczenia, jak obecnie. Petent otrzyma jej zwrot, jeśli jego wniosek nie zostanie uwzględniony. Opłata skarbowa obciążać więc będzie tylko konkretne czynności wykonane przez urząd na rzecz petenta. Zwrot jednak nie będzie automatyczny. Petent musi się o niego upomnieć.

1 stycznia 2007 r. znikają znaki opłaty skarbowej, czyli znaczki skarbowe. Nowe przepisy mówią przede wszystkim o wnoszeniu jej gotówką w kasie organu podatkowego albo bezgotówkowo, czyli przelewem na rachunek bankowy organu podatkowego, którym w odniesieniu do opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).