Celem pierwszej ustawy będzie wzmocnienie roli wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie oraz zwierzchnika rządowej administracji zespolonej (chodzi m.in. o inspekcje ochrony środowiska, transportu drogowego, nadzoru budowlanego).

– Zależy nam na dobrej współpracy wojewody z marszałkiem województwa. Tylko taki układ może budować silną władzę w województwie, nie możemy więc doprowadzić do dominacji żadnej strony – powiedział wicepremier i minister spraw wewnętrznych Grzegorz Schetyna podczas obrad Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej.

Wprowadzone mają być również nowe kryteria wyboru kandydatów na wojewodów i wicewojewodów, takie jak: obywatelstwo polskie, tytuł magistra lub równorzędny, trzyletni staż w kierowaniu zespołami ludzkimi, nieposzlakowana opinia, pełnia praw publicznych, niekaralność za przestępstwo umyślne.

W myśl projektu drugiej ustawy, mają zostać przeniesione kompetencje z urzędów wojewódzkich do samorządów województwa, powiatów i gmin. Ma to stanowić kolejny etap decentralizacji zadań publicznych. Do najważniejszych propozycji należą: ponowne zespolenie w województwach i powiatach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przekazanie ochotniczych hufców pracy oraz ośrodków doradztwa rolniczego w gestię samorządu województwa.