Wicemarszałek Leszek Wojtasik, w imieniu Województwa Wielkopolskiego, podpisał 29 kwietnia br. umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą finansowania Funduszu Powierniczego JESSICA. EBI reprezentowany był przez Eugenio Leanza – szefa JESSICA Task Force.

Inicjatywa JESSICA to „Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich”. Instrument ten został opracowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wspólnie z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Dzięki inicjatywie Województwo Wielkopolskie uzyska możliwość wykorzystania części środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na dokonanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W celu wdrożenia inicjatywy zostanie utworzy Fundusz Powierniczy, który za pośrednictwem Funduszy na rzecz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) będzie finansował partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty rozwoju obszarów miejskich m.in. projekty w zakresie infrastruktury miejskiej, w tym m.in. z zakresu transportu, gospodarki wodno-ściekowej, energii oraz dziedzictwa kulturowego – dla celów turystyki, rozwoju nieużytków poprzemysłowych, przestrzeni biurowych dla sektora MSP, IT i sfery R&D (badania i rozwój) oraz budynków uniwersyteckich.

W odróżnieniu od poprzednich programów wsparcie projektów nie będzie miało formy jednorazowych grantów, lecz zwrotnych pożyczek i gwarancji, dzięki czemu środki zarządzane przez Fundusz Powierniczy będą mogły być wielokrotnie wykorzystane.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego