Większa odpowiedzialność za zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny – takie wyzwania stawia przed wojewodami rząd. Projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie jest elementem reformy administracji publicznej.

Nowe przepisy przewidują zmiany strukturalne polegające na:

 • zespoleniu na szczeblu województwa i powiatu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • przekazanie Ochotniczych Hufców Pracy samorządom wojewódzkim,
 • przekazanie ośrodków doradztwa rolniczego także do województwa.
 • W zakresie poszerzenia kompetencji samorządów przewiduje się, że:

 • będzie obowiązywać zasada subsydiarności, czyli że uprawnienia powinny być przekazywane do najniższego szczebla administracji, będącego w stanie efektywnie realizować powierzone zadania,
 • samorząd województwa przejmie zadania reglamentacyjno-porządkowe, wojewoda ma kompetencje kontrolne,
 • samorząd przejmuje zadania jako własne,
 • uporządkowane zostaną zadania związane z wydawaniem aktów prawa miejscowego,
 • zostaną przeniesione uprawnienia z zarządu na marszałka województwa i sejmiku województwa – do wydawania aktów normatywnych.
 • Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 2009 r. Na ich podstawie wojewodowie mogliby żądać od organów administracji rządowej informacji i wyjaśnień na temat ich działalności. Kierownicy służb, inspekcji i straży musieliby informować ich o wynikach kontroli w ich jednostkach.

  źródło: www.rp.pl, www.gazetaprawna.pl