Projekt określa zamknięty katalog funkcji sprawowanych przez wojewodę, oddziela administrację rządową od strukturalnej, wprowadza jednoosobową odpowiedzialność, przesuwa część zadań administracji publicznej do samorządów.

Zdaniem prof. Michała Kuleszy, doradcy ministra spraw wewnętrznych i administracji, wojewoda ma odpowiadać za sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa w skali województwa, sprawować nadzór nad prawną stroną działalności samorządu, kontrolować wykorzystanie majątku państwowego, a wreszcie reprezentować rząd w terenie. To ostatnie zadanie nie oznacza przecinania wstęg, ale koordynację pracy całej administracji rządowej w województwie, a także informowanie rządu o tym, co dzieje się w terenie.

Mają też zostać zlikwidowane delegatury urzędów wojewódzkich (uchylona zostanie ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie). W związku z tym powstanie konieczność uregulowania statusu wojewodów, delegatur i inspektorów, a także pracowników likwidowanych delegatur, jeśli w terminie trzech miesięcy nie zostaną im przedstawione nowe warunki pracy i płacy.

Termin wejścia w życie ustawy jest przewidywany na 1 stycznia 2009 r.