W czwartek Senat wprowadził poprawki do przyjętego w październiku przez Sejm projektu ustawy o polityce rozwoju. Celem nowej ustawy jest wprowadzenie w Polsce strategicznego zarządzania polityką regionalną.

Tworzy ona podstawy do wykorzystania w latach 2007-2013 ok. 67 mld euro dotacji unijnych z funduszy strukturalnych i spójności. Z tej kwoty w latach 2007-2013 bezpośrednio do polskich regionów ma trafić ok. 16 mld euro.

Według ustawy do strategicznych dokumentów polityki rozwoju zaliczane są: strategia rozwoju kraju, strategie sektorowe, strategie rozwoju województw, a także dokumenty wykonawcze do nich, jak np. programy operacyjne.

W wersji przyjętej przez Sejm, w przypadku regionalnych programów operacyjnych nadzór nad wyłonieniem projektów finansowanych ze środków publicznych i unijnych sprawować miał właściwy miejscowo wojewoda. Miał on prawo weta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy wyłanianiu projektów w konkursie. To skutkowałoby wstrzymaniem procedury zatwierdzenia projektów do realizacji oraz zwołaniem kolejnego posiedzenia komisji konkursowej. Senacka poprawka odebrała wojewodom to prawo weta.