Dzisiejsze podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie projektów stanowi drugi ważny „kamień milowy” w cyklu zarządzania Programem, otwierający etap faktycznego wdrażania i udostępnienia środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rregionalnego beneficjentom w regionie. Równie istotny jest fakt, iż podpisywane umowy dotyczą projektów w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.– powiedział Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.

Uczestnicząca w uroczystości Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że są to pierwsze podpisane umowy w skali kraju.
Znam doskonale prace nad tymi projektami i wiem że przyczynią się one do rozwoju całego regionu– dodała minister.

W podpisaniu umów obecni byli także: członek Zarządu Województwa Mariusz Kleszczewski, prezydent Bielska–Białej Jacek Krywult i prezydent Bytomia Piotr Koj.

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zawiera 19 projektów. Trzy spośród nich (na skutek podziału projektu liczba ta może wzrosnąć do 5, a ogólna liczba projektów IWIPK do 21), to duże projekty, które będą podlegały również ocenie Komisji Europejskiej. Pozostałe 16 to tzw. projekty mniejsze. Wszystkie zostały uznane przez Zarząd Województwa za istotne dla rozwoju regionu i uzyskały warunkową deklarację dofinansowania zgodnie z procedurą określoną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa przeznaczył na dofinansowanie projektów kluczowych ponad 524 mln euro, co stanowi ponad 30% całkowitej alokacji na RPO WSL. Najwięcej projektów kluczowych będzie realizowanych w ramach priorytetów Transport i zrównoważony rozwój miast.

„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej” oraz Realizacja budowy III etapu bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej zostały bardzo wysoko ocenione przez członków Komisji Oceny Projektów. Na chwilę obecną, jeszcze jeden projekt z listy projektów kluczowych przeszedł pozytywnie procedurę oceny i jeśli beneficjent dopełni wszelkich formalności, nastąpi podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie. Jest to projekt pn. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, którego wnioskodawcami są Uniwersytet Śląski oraz Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

W ostatniej fazie jest również ocena czwartego projektu, złożonego przez Województwo Śląskie pn. „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”.

„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej” – wysokość dofinansowania: 67 866 564 zł. Jego celem jest poprawa funkcjonalności istniejącego układu sieci dróg krajowych poprzez eliminację „wąskich gardeł”. Wiąże się z tym poprawa przepustowości i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. W efekcie planowanej przebudowy stworzone zostaną warunki dla rozwoju harmonijnej współpracy międzyregionalnej oraz aktywizacji turystycznej, gospodarczej i społecznej regionu Podbeskidzia. Realizacja dotyczy: przebudowy odcinka drogi krajowej nr 52, budowy wiaduktu nad ulicą Piekarską i linią kolejową nr 117 relacji Bielsko-Biała – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, budowy drogi serwisowej, przebudowy skrzyżowań drogi nr 52 z ul. Czerwoną i ul. Wyzwolenia, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej.

„Realizacja budowy III etapu bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej„ – wysokość dofinansowania: 65 680 331 zł . Stanow on kontynuację inwestycji realizowanej ze środków ZPORR. Bezpośrednio połączy budowaną obwodnicę z drogami krajowymi nr 4, 94 i 88. Obwodnica zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną i włączona bezkolizyjnymi węzłami, poprzez przebudowane odcinki dróg, do regionalnego i krajowego systemu komunikacyjnego. Przejazd obwodnicą z pominięciem silnie zurbanizowanego centrum miasta umożliwi szybszy, bezkolizyjny i mniej uciążliwy dla mieszkańców i środowiska naturalnego przejazd droga krajową nr 4 i 94. Ułatwi również połączenia z drogami krajowymi nr 11 (kierunek na Poznań), nr 79 (kierunek Katowice, Kraków) oraz nr 88 (łączącą województwo opolskie ze śląskim). Obwodnica, zapewni jednocześnie dostęp do projektowanej autostrady A1. W ramach planowanej inwestycji wybudowane zostaną również: trasa główna dł. 2,2 km, 3 łącznice o łącznej dł. 1,80 km, drogi zbiorcze o łącznej dł. 2,10 km oraz przebudowane zostaną ulice Miechowicka i Frenzla na dł. ok. 780 m. Planowane jest wybudowanie tunelu pod skrzyżowaniem ul. Miechowickiej z obwodnicą, jak również przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wodociągowa, elektro-energetyczna, sieć gazowa, teletechniczna oraz oświetlenie uliczne.

źródło: www.silesia-region.pl