Krajowa Izba Odwoławcza, która rozstrzyga spory z zakresu zamówień publicznych, będzie miała prawo orzekać o unieważnieniu lub skróceniu umowy o zamówienie publiczne. Uzyska też prawo nakładania kar finansowych na zamawiających. Z systemu zamówień zniknie jeden z trybów – zapytanie o cenę.

Takie zmiany zawiera projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych skierowany już do uzgodnień międzyresortowych. Celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskich przepisów rozwiązań zawartych w Dyrektywie 2007/66IWE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2007 r. Termin ich wdrożenia upływa 20 grudnia 2009 r.