Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika w uchwale z 30 marca 2009 r. (sygn. II FPS 7/08) NSA uznał, że jest to wynagrodzenie. Nie korzysta więc ze zwolnienia przewidzianego dla diet. Pytanie skierowane do NSA dotyczyło zasad opodatkowania kwot przyznawanych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 79, poz. 856 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem pozaetatowi członkowie kolegium dostają wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży. Nie ma wątpliwości, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT zwrot kosztów podróży jest zwolniony z podatku. W myśl tego przepisu wolne od podatku są też diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł.