Odpowiedź Do wyłącznej kompetencji rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy (art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: u.s.g.). Artykuł ten stanowi podstawę do nadawania różnorodnych wyróżnień i nagród określonych zarówno jako honorowe obywatelstwo gminy, jak i za szczególne zasługi dla gminy. Kategoria ta powinna być zatem rozumiana szeroko.

Uzasadnienie Przyznając wyróżnienia mieszkańcom gminy, wójt powinien zweryfikować swoje uprawnienia w zakresie nadawania tych wyróżnień. Nagroda w postaci statuetki jest bowiem jedynie materialnym potwierdzeniem nadania honorowego obywatelstwa gminy bądź nadania tytułu szczególnie zasłużonym mieszkańcom gminy.
Nadawanie tytułów szczególnie zasłużonych dla gminy stanowi element wewnętrznego ustroju gminy i powinien być ustalony na podstawie aktu prawa miejscowego. Tytuły te przyznane na określonych zasadach obowiązują jedynie w miejscowościach, w których zostały przyznane. Dlatego (zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 u.s.g.) przyznanie tego typu nagród powinno być poprzedzone uchwałą rady gminy szczegółowo określającą zasady nagradzania mieszkańców. Regulamin przyznawania wyróżnień stanowi natomiast załącznik do uchwały rady gminy i doprecyzowuje procedurę postępowania oraz tzw. kwestie techniczne w zakresie przyznawania nagród honorowym oraz szczególnie zasłużonym mieszkańcom gminy.
Uchwała rady gminy wraz z załącznikiem w postaci regulaminu powinna zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Magdalena Szochner-Siemińska

Podstawa prawna

  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 567