Członkowie korpusu służby cywilnej, posiadający odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe, będą mogli obejmować wyższe stanowiska – z wyjątkiem dyrektora generalnego urzędu – w drodze awansu wewnętrznego. Ustawa przewiduje również stosowanie w służbie cywilnej systemu ocen okresowych. Mają nim być objęci m.in. dyrektorzy generalni urzędów, dyrektorzy komórek organizacyjnych i ich zastępcy.

Wyższe stanowisko w służbie cywilnej będzie mogła ubiegać się osoba, która ma tytuł magistra (lub równorzędny), co najmniej 3- letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym rok na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym. W przypadku kandydatów na dyrektora generalnego urzędu minimalne wymagania to 6-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej mają być apolityczne. Osoby je zajmujące nie będą mogły publicznie manifestować swoich poglądów politycznych. Ponadto, nie mogą oni łączyć pracy w służbie cywilnej z mandatem radnego, uczestniczyć w strajkach, tworzyć partii politycznych i uczestniczyć w nich, a także pełnić funkcji w związkach zawodowych.

Korpus służby cywilnej będzie podlegał systemowi ocen okresowych. Od takiej oceny będzie zależała kariera urzędnika. Np. osoba po raz pierwszy zatrudniająca się w służbie cywilnej, po wygaśnięciu rocznej umowy, dostanie kolejną (już na stałe) po uzyskaniu pozytywnej oceny.

Odwołania szefa SC będzie można dokonać w określonych sytuacjach, np. w przypadku złożenia przez niego rezygnacji lub niewypełniania obowiązków z powodu długotrwałej choroby, ale też w przypadku utraty przez niego „nieposzlakowanej opinii”. Jednym z ważniejszych zadań szefa SC będzie opracowanie projektu strategii zarządzania kadrami w służbie cywilnej – podała „Gazeta Prawna”.