Odpowiedź Przy obliczaniu wysokości nagrody jubileuszowej należy uwzględnić dodatki: funkcyjny i specjalny.

Uzasadnienie Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi samorządowemu po:

 • 20 latach pracy – w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 25 latach pracy – w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 30 latach pracy – w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 35 latach pracy – w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 40 latach pracy – w wysokości 300% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 45 latach pracy – w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.
  Takie wynagrodzenie miesięczne oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych). Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu (§ 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; dalej: rozporządzenie w sprawie urlopu), ze zmianami określonymi w § 15–19 rozporządzenia w sprawie urlopu. Oznacza to m.in., że:
 • ekwiwalent, co do zasady, przysługuje w wysokości wynagrodzenia, jakie pracownik by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował,
 • do jego ustalenia uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem składników wymienionych w § 6 rozporządzenia w sprawie urlopu, przy czym wśród tych składników nie ma dodatku funkcyjnego ani specjalnego,
 • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do niego.

Kwestie związane z ustalaniem prawa do nagrody jubileuszowej dla pracowników samorządowych i jej wypłacaniem uregulowane są też w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia (§ 8 ust. 6 i 7) podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej powinno stanowić wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty (o ile w międzyczasie nie doszło do zmiany wymiaru czasu pracy).
W konsekwencji w wynagrodzeniu miesięcznym, stanowiącym podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej, należy uwzględnić dodatek funkcyjny i specjalny w wysokości wynikającej z aktów (dokumentów) określających wynagrodzenie zastępcy wójta.

 


Autor: Jarosław Żarowski

 
Podstawy prawne 

 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz. 1183)
   Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378)
   Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 144, poz. 858)
   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353)

 

 

Gazeta Samorządu i Administracji >>zamów prenumeratę<<