Przepisy ograniczą możliwość przekazania sprawy administracyjnej do ponownego rozpatrzenia. Wytyczne instancji odwoławczej będą wiążące przy powtórnym rozstrzyganiu sprawy. Nowe przepisy modyfikują uprawnienia i obowiązki organu odwoławczego. Ograniczą one nadużywany obecnie instrument uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania mu sprawy do ponownego rozpatrzenia z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (art. 138 par. 2 k.p.a.). Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie nagminnych przypadków wydawania przez organ I instancji w jednej sprawie takich samych rozstrzygnięć, mimo negatywnej ich oceny przez organ odwoławczy.
Korzyść z nowelizacji mają odnieść też podmioty publiczne, które dzięki nowelizacji uzyskają rozwiązania eliminujące dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne oraz luki prawne.
Rząd zakłada, że nowe regulacje wejdą w życie w I półroczu 2009 r.