Ustawa wprowadza między innymi zmiany w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze, której treść dotyczy również organów nadzoru górniczego. W myśl nowych przepisów nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
Ministrowi właściwemu do spraw środowiska powierza się również kompetencje w zakresie wnioskowania do Prezesa Rady Ministrów o powołanie Prezesa WUG, powoływania (na wniosek Prezesa WUG) i odwoływania Wiceprezesów WUG, nadawania statutu WUG oraz wydawania rozporządzeń dotyczących: tworzenia i znoszenia okręgowych i specjalistycznych urzędów górniczych (łącznie z ustaleniem ich siedziby i właściwości miejscowej), a także planów ruchu zakładów górniczych oraz zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.