Na opis przyjętych zasad rachunkowości (politykę) jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powinna zatem składać się stosowna dokumentacja i powinna ona zawierać:

 • określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
 • zasady wyceny aktywów i pasywów,
 • zasady ustalania wyniku finansowego dla jednostek budżetowych z (lub bez) rachunkiem dochodów własnych i kasowym funduszem celowym oraz zasady ustalania wyniku finansowego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Zasady ustalania nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych. Zasady ustalania wyniku wykonania budżetu,
 • wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej dla: organu finansowego, organu podatkowego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych,
 • przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej: organu finansowego, organu podatkowego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych,
 • zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych – ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej dla: organu finansowego, organu podatkowego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych,
 • wykaz ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
 • opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, a w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,
 • wykaz przyjętych uproszczeń,
 • wykaz operacji gospodarczych, które mogą być dokumentowane dowodami zastępczymi,
 • zasady dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych; grupy środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, których odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonywać się będzie w sposób uproszczony; grupy środków trwałych umarzanych lub amortyzowanych w całości w momencie przyjęcia ich do użytkowania,
 • przyjęte zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą,
 • zasady ochrony danych.
 • Osobą odpowiedzialną za opracowanie powyższej dokumentacji – polityki rachunkowości jest kierownik jednostki, który ustala ją w formie pisemnej i aktualizuje. W przyjętych zasadach rachunkowości kierownik dokonuje wyboru alternatywnych rozwiązań przewidzianych ustawą, jeżeli nie zostały już określone w szczególnych zasadach. Kierownik może przyjąć do stosowania uproszczenia, jak również może stosować Krajowe Zasady Rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

  Podstawą do opracowania zakładowego planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych jest wykaz kont podany w jednolitym planie kont dla tych jednostek, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28.7.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020), natomiast podstawą do opracowania planu kont dla organu finansowego jest załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.

  Elżbieta Iglińska,
  Naczelnik Wydział Finansowego Urzędu Miasta Sopotu

  Wzór polityki rachunkowości wraz ze wszystkimi załącznikami znajdą Państwo klikając na
  www.portalrb.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1339&Itemid=192