Nowe procedury w dokumentacji Pzp

JEDZ, SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, oferty wykonawców

konferencja warsztatowa z pracą na dokumentach

Warszawa 29 września 2016

Dlaczego musisz wziąć udział w konferencji?

 • Stawiamy na narzędziowość i dużą praktycznośćnaszej konferencji: ze względu na rewolucyjne zmiany w Pzp przygotowaliśmy warsztaty ze szczegółowym instruktażem, poświęcone nowej i zmienionej dokumentacji, które krok po kroku wyjaśnią, jak przygotować SIWZ i JEDZ według znowelizowanej ustawy Pzp.
 • Będziesz wiedział, kiedy stosować kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert ijak dobierać pozacenowe kryteria  oraz uwzględniać aspekty środowiskowe, społeczne i innowacyjne w postępowaniu.
 • Poznasz najnowsze orzecznictwo KIO i TSUE dotyczące znowelizowanych regulacji, będziesz wiedział, jak skutecznie się odwołać według nowych wytycznych i bronić się przed niesłusznymi zarzutami kontrolującego.
 • Uchronisz się przed pułapkami i niejasnościami związanymi ze stosowaniem znowelizowanego prawa i wyposażysz się w przejrzyste interpretacje największych ekspertów wraz ze wskazówkami, na co trzeba zwracać szczególną uwagę.
 • Wiedząc, jak wiele wątpliwości budzi znowelizowane prawo, będziesz mógł uzyskać indywidualne porady w  punktach eksperckich, które prowadzić będą największe kancelarie prawne.
 • Gwarantujemy wysoką jakość wiedzy – konferencję organizuje czasopismo „Monitor Zamówień Publicznych”, a naszymi prelegentami są autorzy komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych, cenieni konsultanci z dziedziny zamówień publicznych, eksperci z kancelarii prawnych. Patronat merytoryczny nad konferencją objęli Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych oraz portal Prawo dla Samorządu.

Z konferencji wyjedziesz z umiejętnością:

 • opracowywania opisu przedmiotu zamówienia według nowych wytycznych z uwzględnieniem użycia nazw własnych (etykiet), wymogu zatrudnienia o pracę, rachunku kosztu cyklu życia, zamówienia zastrzeżonego,
 • przygotowywania nowej rozbudowanej SIWZ, jej udostępniania i wprowadzania zmian zgodnie z regulacjami znowelizowanej ustawy,
 • wypełniania, uzupełniania i weryfikowania dokumentacji poświadczającej spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczeń i JEDZ,
 • oceny oferty według nowych kryteriów ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych i innowacyjnych,
 • stosowania odwróconej procedury w przetargu nieograniczonym i nabywania produktów i usług w trybie partnerstwa innowacyjnego.

Program konferencji

Panel 1. Co należy uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia według nowych wytycznych, by uniknąć zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

 • Jak określać w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty środowiskowe, społeczne i innowacyjne.
 • 5 warunków, jakie musi spełnić zamawiający, żeby wymagać od wykonawcy określonej etykiety.
 • Zamówienia zastrzeżone – kto może być objęty zamówieniem, specjalny reżim udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, obniżony minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia.
 • Kiedy wymagać zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i jak ten obowiązek weryfikować.
 • Koszty ponoszone w całym okresie a cykl życia produktu – analiza porównawcza.

Prelegent: Arkadiusz Szyszkowski

Panel 2. Nowe kryteria oceny oferty i wykluczenia wykonawcy

 • Zasady doboru nowych pozacenowych kryteriów oceny ofert – kryteriów jakości, środowiskowych, społecznych, wartości technicznej, dostępności, innowacyjności.
 • Kiedy cena może mieć wagę przekraczającą 60% i przesłanki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.
 • Na co zwrócić uwagę, stosując odwróconą procedurę w przetargu nieograniczonym.
 • Kwalifikacja podmiotowa zgodna z nowym brzmieniem art. 22 na podstawie analizy konkretnych przypadków.
 • Nowe zasady weryfikacji i uzupełniania dokumentów przedmiotowych po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej.
 • Środki naprawcze (self-cleaning), jakie może podjąć wykonawca, który podlega wykluczeniu.

Prelegent: Jacek Sadowy

Panel 3. Stosowanie znowelizowanej ustawy w orzecznictwie KIO i TSUE oraz kontrola zamówień publicznych

 • Jak przygotować odwołanie w postępowaniu powyżej i poniżej progów unijnych po nowelizacji ustawy.
 • Jakie błędy najczęściej popełniają odwołujący – analiza pułapek i niejasności w nowym Pzp ze wskazówkami, na co trzeba zwracać szczególną uwagę.
 • Jak skutecznie bronić się przed niesłusznymi zarzutami kontrolującego postępowanie o zamówienie publiczne – analiza kontroli UZP, NIK i RIO – postępowanie odwoławcze od decyzji kontrolującego.

Prelegent: Renata Tubisz

Warsztaty:

I Nowe zasady przygotowywania SIWZ

 • Jak opracować nową rozbudowaną SIWZ według zmienionych wytycznych – instruktaż krok po kroku.
 • Zmienione zasady wyznaczania terminu składania ofert i nowe przesłanki stosowania trybów.
 • Określanie w specyfikacji warunków nabywania produktów i usług w trybie partnerstwa innowacyjnego.
 • Jak określić w SIWZ warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny w przypadku konsorcjum.
 • Nowe regulacje dotyczące udostępniania specyfikacji.
 • Nowe zasady stawiania zapytań do treści SIWZ i obowiązki zamawiającego w sprawie ich wyjaśniania.
 • W jakich okolicznościach można wprowadzać zmiany w treści SIWZ przed upływem terminu składania ofert, a kiedy nie wolno jej modyfikować.
 • Jak przygotować projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, biorąc pod uwagę wprowadzone do ustawy zmiany w umowach.

Prelegenci: Arkadiusz Szyszkowski, Kancelaria Siedlecki, Grzegorz Mazurek

II Jak wypełniać,  uzupełniać i weryfikować JEDZ

 • Szczegółowy instruktaż, jak krok po kroku wypełniać sześć części formularza JEDZ.
 • Jak weryfikować na nowych zasadach spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia w wypadku konsorcjum.
 • Składanie dokumentów przez wykonawcę w postępowaniach dwuetapowych oraz po wyborze jego oferty.
 • Procedura uzupełniania oraz poprawiania oświadczeń i JEDZ według znowelizowanego prawa.
 • Jakich innych informacji w JEDZ może wymagać jeszcze zamawiający od wykonawcy.

Prelegenci: Andrzela Gawrońska-Baran, Małgorzata Stachowiak, Michał Prętnicki (Kancelaria Dr Krystian Ziemski&Partners)