1. Z Kartą Polaka cudzoziemiec pracuje bez zezwolenia
Posiadacza ważnej Karty Polaka pracodawca może zatrudnić w ramach stosunku pracy bądź powierzyć mu pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) – bez zezwolenia wojewody. Cudzoziemiec, który otrzymał taką kartę, ma ponadto prawo m.in. do tego, aby ubiegać się o zwolnienie z opłaty za wydanie wizy pobytowej długoterminowej lub o refundację tej opłaty z budżetu państwa. Może również prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

2. Kto może otrzymać Kartę Polaka?
Aby uzyskać Kartę Polaka, cudzoziemiec musi (łącznie) spełnić następujące warunki:

 • wykazać związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów,
 • w obecności konsula RP lub upoważnionego pracownika wytypowanej organizacji polonijnej złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego,
 • wykazać, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.
 • Kartę Polaka wydaje właściwy polski konsul za granicą. Od decyzji odmownej zainteresowany może się odwołać do Rady do Spraw Polaków na Wschodzie.

  Tylko 15 krajów
  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie
  obywatelowi: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu,
  Kirgizji, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy,
  Uzbekistanu oraz Estonii, Litwy i
  Łotwy.

  Podstawa prawna

 • art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 28 ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r. nr 180, poz. 1280),
 • art. 87 ust. 1 pkt 2c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.),
 • § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka (Dz.U. nr 48, poz. 282).
 • Autor: Jarosław Cichoń

  Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.

  www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych