1 sierpnia 2008 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Szczecin w sprawie określenia zasad i sposobów współpracy na rzecz starań o uzyskanie przez Miasto Szczecin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Porozumienie zostało podpisane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejko, Wicemarszałka Witolda Jabłońskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka i jego zastępcę Tomasza Jarmolińskiego.

Koordynatorem odpowiedzialnym za planowanie działań organizacyjnych oraz prawidłowy przepływ informacji w ramach realizacji w/w projekt z ramienia województwa, został Arkadiusz Marchewka.
Strony zobowiązały się podjąć wszelkie starania, aby środki na realizację Projektu, w tym również na związane z nim działania promocyjne, zagwarantowane zostały w uchwałach budżetowych każdej ze stron. Sygnatariusze zobowiązali się również do systematycznego podnoszenia jakości mecenatu sprawowanego nad kulturą, a w szczególności do aktywizowania inicjatyw kulturotwórczych organizacji pozarządowych oraz wzmacniania mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.