W przypadku sektora środowiska przedmiotem uzgodnień były m.in. zapisy w priorytecie III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, także kwestie dotyczące włączenia w projekty inwestycyjne priorytetu II działań związanych ze społecznymi kampaniami edukacyjnymi.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej podziękowali stronie polskiej za współpracę w trakcie negocjacji, podkreślając, że PO IiŚ jest największym programem operacyjnym negocjowanym dotychczas w ramach środków wspólnotowych. Dodatkowo podkreślono również, że dokument prognozy oddziaływania na środowisko sporządzony dla programu oraz listy indykatywnej jak również procedura oceny oddziaływania na środowisko została przeprowadzono wzorcowo.

Do uzgodnienia w trybie roboczym pozostało doprecyzowanie odpowiednich zapisów w programie.

Zgodnie z ustaleniami strona polska przekaże w najbliższym czasie uzgodnioną wersję programu. Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia PO IiŚ jest spodziewana na początku października 2007 r.

W spotkaniu technicznym ze strony polskiej uczestniczyli: podsekretarz stanu w MRR Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Jacek Piotrowski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Agnieszka Bolesta. Komisję Europejską reprezentowali: dyrektor ds. interwencji w Bułgarii, Polsce, Portugalii, Słowenii i ds. IPA/ISPA DG Polityki Regionalnej Jean-Marie Seyler, dyrektor Wydziału ds. Projektów Polskich w DG Polityka Regionalna Manfred Beschel.