Resort przewiduje zmodyfikowanie przepisów odnoszących się do naruszeń ustawy – Prawo zamówień publicznych w szczególności poprzez umożliwienie przypisania odpowiedzialności za naruszenie związane z udzieleniem zmówienia publicznego nie tylko kierownikowi jednostki, ale również osobom, które zatwierdziły wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

MF planuje także uregulowanie w odrębnym przepisie odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na skutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Propozycja ta wynika – jak czytamy w założeniach – z faktu, iż przepisy odnoszące się do odpowiedzialności kierownika jednostki za tego rodzaju czyny są obecnie rozproszone w różnych artykułach ustawy.

W założeniach zwrócono ponadto uwagę na potrzebę wprowadzenia jako odrębnego przepisu o odpowiedzialność głównego księgowego za niewypełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach ustawy o finansach publicznych. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zdaniem resortu, na większe zdyscyplinowanie tej grupy zawodowej, gdyż od stopnia zaangażowania tych osób zależy w dużym stopniu sposób wykonywania obowiązków przez kierowników jednostek.

Pełny tekst założen dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów