Wzory powstały we współpracy z odpowiednimi Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucjami Wdrażającymi. Ze względu na specyfikę poszczególnych priorytetów PO IiŚ oraz specyfikę różnych kategorii beneficjentów zostało przygotowanych kilka wzorów umów o dofinansowanie w ramach
PO IiŚ:

  • wzór ogólny mający zastosowanie do wszystkich sektorów dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
  • wzór ogólny mający zastosowanie dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
  • wzory umów dostosowane do specyfiki poszczególnych sektorów PO IiŚ.
  • Wszystkie wzory umów o dofinansowanie zostały opublikowane w na stronie internetowej instytucji zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko.