Pracom Zespołu przewodniczą – ze strony rządowej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Witold Drożdż, oraz ze strony samorządowej –
Pan Jan Maciej Czajkowski, Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miasta Łodzi.

W trakcie spotkania Zespół zajmował się m.in. uzgodnieniem ważnego dla administracji publicznej tekstu projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Projekt ustawy był już przedmiotem obrad Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST w dniu 7 lipca b.r., został zdjęty z porządku obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 23 lipca b.r. i przesunięty na spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Uznano, że opinia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego ma być opinią wiążącą. Projekt ustawy przedstawił dr Wojciech Wiewiórowski – Doradca wiceministra Witolda Drożdża.

Tematem obrad zespołu był także projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innych numerów alarmowych. Projekt przedstawił Waldemar Curyło – Naczelnik Wydziału Planowania i Koordynacji Systemów Radiokomunikacyjnych i Telekomunikacyjnych w Departamencie Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego do art. 78 ust. 7 ustawy 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w brzmieniu ustalonym na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 17, poz.101).

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej został nałożony obowiązek wybudowania centralnej bazy danych numerów oraz systemu związanego z lokalizacją abonenta wzywającego pomocy oraz uwzględniającego przenoszenie numerów i administrowania tym systemem.

System będzie realizował funkcje przyjmowania i udostępniania informacji i danych centrom powiadamiania ratunkowego obsługującego zgłoszenia na numer alarmowy oraz właściwym terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy – w przypadku zgłoszeń na inne numery alarmowe (Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna) oraz zawierał informacje związane z procesem przenoszenia numerów telefonicznych.

Głównymi podmiotami zaangażowanymi w realizację obowiązków nałożonych przedmiotowym projektem będą z jednej strony centra powiadamiania ratunkowego oraz służby ustawowo powołane do niesienia pomocy, z drugiej zaś przedsiębiorcy telekomunikacyjni – baza będzie posiadała funkcje procesowe związane z przenoszeniem numerów.

Powstanie systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie na numer alarmowy wpłynie na zwiększenie sprawności udzielania pomocy przez służby ustawowo powołane do niesienia pomocy.

Korzyści z tego faktu będą miały wpływ na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez fakt, że lokalizacja następuje bez konieczności podawania przez osobę dzwoniącą informacji o tym, gdzie się znajduje a w przypadku abonentów (i zarejestrowanych użytkowników usługi przedpłaconej) oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych – poprzez informatyzację procesu przenoszenia numeru.

Projekt rozporządzenia stanowi ponadto realizację obowiązku prawidłowego stosowania art. 26 ust. 3 Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, w tym z Dyrektywą 2002/22/WE w zakresie zapewnienia służbom ratowniczym dostępności informacji o lokalizacji osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

W końcowej części spotkania strona samorządowa została zaproszona do konsultacji związanych z przygotowywaniem rozporządzeń dotyczących minimalnych wymagań:

  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji elektronicznej;
  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.