Komisja Europejska zaproponowała nową , przyznawaną co rok, nagrodę dla europejskiej zielonej stolicy / European Green Capital Award. Jest to inicjatywa Komisji wspierająca i promująca wysiłki aglomeracji miejskich w dziedzinie ekologii.

Pomysł tej nagrody przedstawił w Tallinie ówczesny burmistrz stolicy Estonii Juri Ratas. W dniu 15 maja 2006 r. piętnaście europejskich miast oraz stowarzyszenie miast Estonii podpisało porozumienie w sprawie ustanowienia nagrody. Obecnie inicjatywę tę popiera ponad 40 miast, w tym 21 stolic UE.

Do tytułu europejskiej zielonej stolicy/European Green Capital Award pretendować mogą wszystkie unijne miasta mające powyżej 200 tysięcy mieszkańców. W konkursie udział brać mogą miasta ze wszystkich państw członkowskich, a także miasta z krajów kandydujących (Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Chorwacja) oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Poczynając od 2010 r. corocznie jedno europejskie miasto będzie wybierane jako europejska zielona stolica roku. Nagrodę otrzyma samorząd, który konsekwentnie dąży do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska, wdraża istotne działania i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy stanu środowiska miejskiego. Premiowane będą najlepsze rozwiązania, które mogą być wzorem i inspiracją dla innych miast europejskich.

Kandydatury do tytułu europejskiej zielonej stolicy na mogą być składane online na specjalnie utworzonej przez Komisję stronie z formularzem do wypełnienia:

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

Termin zgłaszania kandydatur upływa 1 października 2008 r.

Najważniejsze zagadnienia do uwzględnienia przez biorące udział w konkursie samorządy są następujące:

1.Lokalny wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi – zwłaszcza działania na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

2. Transport miejski – gęstość sieci transportu miejskiego, wsparcie dla ekologicznych środków transportu, działania na rzecz zastąpienia samochodów osobowych przez inne sposoby przemieszczania się, w tym ścieżki rowerowe.

3. Dostępność dla mieszkańców terenów zielonych i rekreacyjnych i ich rozwój.

4. Jakość powietrza w mieście – realizowane i planowa działania zmierzające do poprawy czystości powietrza.

5. Poziom hałasu – akcje podjęte i planowane na rzecz ograniczenia emisji hałasu.

6. Gospodarka odpadami komunalnymi – w tym programy mające na celu ograniczenia ilości odpadów komunalnych, akcje podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, selektywna zbiórka odpadów.

7. Zużycie wody – programy i działania na rzecz zmniejszenia zużycia wody i strat w jej przesyłaniu.

8. Oczyszczanie ścieków – przestrzeganie standardów europejskich w oczyszczaniu ścieków a zwłaszcza zgodności działań samorządu z dyrektywą dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.

9. Zarządzanie środowiskiem przez dane miasto – prowadzona przez samorząd w tej dziedzinie polityka, liczna jednostek posiadających wdrożone systemy zarządzania środowiskiem np. ISO 14001/EMAS, budynki użyteczności publicznej oszczędzające energię.

10. Wykorzystanie miejskich terenów zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju.

11. Inne działania na rzecz ochrony środowiska.

12. Rozpowszechnianie najlepszych praktyk i działań proekologicznych.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo TUTAJ >>>