Zmiany warunków umowy o pracę można dokonać na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego

1. Porozumieniem najłatwiej
Najlepszym sposobem dokonania zmian w umowie o pracę jest zawarcie z pracownikiem porozumienia. Taka forma zmiany warunków pracy lub płacy nie jest bowiem objęta ustawowymi zakazami, nie podlega również kontroli związkowej. Pracownik i pracodawca powinni takie porozumienie zawrzeć na piśmie i określić w nim, jakie elementy dotychczasowej umowy ulegają zmianie i od kiedy będą obowiązywały nowe warunki umowy.

2. Wypowiedzenie zmieniające ograniczone przepisami
Jeżeli nie uda się zawrzeć porozumienia, dotychczasowe warunki pracy i płacy można pracownikowi wypowiedzieć stosując tzw. wypowiedzenie zmieniające. Do wypowiedzenia zmieniającego odnoszą się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Oznacza to m.in., że o zamiarze wypowiedzenia należy powiadomić zakładową organizację związkową reprezentującą pracownika. Jeżeli organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie warunków pracy lub płacy byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. Dopiero po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska, pracodawca może dokonać wypowiedzenia zmieniającego. Aby wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy lub płacy, należy pracownikowi zaproponować na piśmie nowe warunki.

Warunki formalne jak dla wypowiedzenia definitywnego
Wypowiedzenie zmieniające musi zawierać przyczynę uzasadniającą planowane zmiany, pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się w ciągu 7 dni od jego złożenia do sądu pracy a także pouczenie o prawie odmowy przyjęcia przez pracownika złożonej mu propozycji zatrudnienia na nowych warunkach przed upływem połowy okresu wypowiedzenia.

3. W niektórych okresach pracownik podlega ochronie
Pracodawca nie może dokonać wypowiedzenia warunków pracy i płacy w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Nie można również wręczyć wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, chyba że:

  • wypowiedzenie to stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy lub
  • pracownik utracił zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, co zostało stwierdzone orzeczeniem lekarskim albo
  • utracił w sposób niezawiniony uprawnienia konieczne do wykonywania dotychczasowej pracy.
  • 4. Decyzja należy do pracownika
    Pracownik propozycję nowych warunków pracy lub płacy może przyjąć lub odrzucić. W przypadku przyjęcia nowych warunków, pracownik po upływie okresu wypowiedzenia będzie świadczył pracę na warunkach określonych przez pracodawcę w wypowiedzeniu zmieniającym, natomiast jeśli pracownik nie przyjmie zaproponowanych mu warunków, to wówczas umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Pracownik może odrzucić zaproponowane mu nowe warunki przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli do tego czasu tego nie zrobi to przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe warunki.

    Podstawa prawna

  • art. 38, art. 39, art. 41, art. 42, art. 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • Zapraszamy na PortalKadrowy.pl