Zmiany w około 100 ustawach, w tym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która jest podstawą działania komisji orzekających i rzeczników dyscypliny, zakłada projekt ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych.

Szczególnie wazne jest rozszerzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych oraz doprecyzowanie przepisów o dotacjach. Większość przepisów dostosowuje ustawę o odpowiedzialności do projektowanej nowej ustawy o finansach publicznych