Podstawową zmiana jest objęcie reformą organów kontroli skarbowej. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), będzie realizowała zadania wykonywane w chwili obecnej przez administrację podatkową, Służbę Celną oraz kontrolę skarbową. Ze względu na zasadnicze zmiany w projekcie, wymagające ponownych uzgodnień wewnętrzresortowych oraz przeprowadzenie procesu legislacyjnego, podjęto decyzję o zmianie terminu wejścia w życie ustawy o KAS na 1 lipca 2008 roku.

Odnosząc się do jednego z celów Krajowej Administracji Skarbowej, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, powołana zostanie w jej ramach Inspekcja Skarbowa. Obejmie ona swym zakresem dotychczasowe zadania kontroli skarbowej, kompetencje związane z kontrolą resortową, kontrolą finansową i audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz dotychczasowe zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Organami administracji skarbowej, po zniesieniu dotychczasowych organów kontroli skarbowej, będą Dyrektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Skarbowych, natomiast podległymi im jednostkami organizacyjnymi będą wojewódzkie inspektoraty skarbowe, które powstaną w miejsce obecnych urzędów kontroli skarbowej.

W sprawach pracowniczych podstawową zmianą w projekcie ustawy jest założenie, że stosunki pracy i stosunki służbowe osób zatrudnionych w znoszonych urzędach wygasają z mocy prawa po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o KAS, jeżeli w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 roku nie zostaną im zaproponowane nowe warunki zatrudnienia na dalszy okres. Już poprzedni projekt regulował, że pełnomocnicy do dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy są obowiązani pisemnie powiadomić te osoby o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich zatrudnienia oraz, że z dniem przyjęcia propozycji zatrudnienia w KAS dotychczasowy stosunek pracy lub służby zmieni się w stosunek służby w KAS. Zapewni to gwarancję dotychczas nabytych praw pracowniczych, jednocześnie eliminując wątpliwości z dotychczasowymi umowami na czas określony, czy też trwaniem służby przygotowawczej. Przepisy o wygaśnięciu stosunku pracy z mocy prawa nie będą miały zastosowania do urzędników służby cywilnej.

Kwestię rozmieszczenia izb, urzędów oraz inspektoratów regulować będzie Minister Finansów. Zakłada się jednak, że ilość i zasięg działania izb będzie adekwatny do liczby i zasięgu województw.

Projekt ustawy zakłada także, że Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), która zastąpi Krajową Informację Podatkową stanie się państwową jednostką budżetową oraz, że dyrektor KIS będzie wykonywał czynności Ministra Finansów w zakresie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Krajowa Informacja Skarbowa będzie również wydawała interpretacje przepisów prawa celnego.

Zobacz projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 10 sierpnia 2007 r.>>>