Uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad projektem ustawy opracowanym przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.

Podstawowym celem ustawy jest "stworzenie narzędzia umożliwiającego zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej, wśród urzędników państwowych oraz wśród pracowników samorządowych".

Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. dotyczą procesu naboru: do służby cywilnej, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, na stanowiska urzędnicze w samorządzie, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, a także procesu zatrudniania urzędników państwowych.
Nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawy z dnia 21  listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych polega na dodaniu przepisu, zgodnie z którym w przypadku jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługiwać będzie osobie niepełnosprawnej,
o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (w liczbie nie większej
niż 5) spełniających wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 

Ustawodawca odmiennie uregulował kwestię zatrudniania osób niepełnosprawnych w instytucjach, w których zatrudnieni nie podlegają przepisom ustawy o służbie cywilnej. Zmiana ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych polega na dodaniu do ustawy art. 3a. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.
Szczegółowy sposób realizacji powyższej zasady nie został jednak określony w ustawie. Nowelizacja upoważnia kierownika jednostki do określenia w drodze aktu wewnętrznego sposobu realizacji zasady wprowadzonej w art. 3a ustawy o pracownikach urzędów państwowych w brzmieniu nadawanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.