W nowej wersji zawiera ona silniejsze zaakcentowanie potrzeby zapewnienia spójności regionalnej i przestrzennej. Włączono do niej również przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy, wynikające z realizacji tzw. odnowionej strategii lizbońskiej. Zrezygnowano natomiast z przykładowego wyliczania sektorów obejmujących tę politykę, które zawarto w obowiązującym przepisie.

Ja czytamy w dzienniku projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawach: o działach administracji rządowej, o samorządzie wojewódzkim (w zakresie strategii rozwoju województwa), prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o Narodowym Planie Rozwoju oraz o finansach publicznych.