Zgodnie z projektem ustawy, pracownicy korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu ojcowskiego będą korzystać z gwarancji, jakie daje nowelizacja Kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. Jej przepisy zaczęły obowiązywać od 18 stycznia 2009 r. Chodzi tu o wyraźne zapewnienie, że pracownicy, po zakończeniu urlopu, będą mieli zapewniony powrót na dotychczasowe stanowisko bądź na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed odejściem na urlop, a wynagrodzenie za pracę będzie odpowiadać temu, jakie otrzymywali przed odejściem na urlop.

Od 1 stycznia 2010 r. możliwe będzie korzystanie z urlopu ojcowskiego. Ojcowie przebywający na tym urlopie, po jego zakończeniu będą objęci identyczną ochroną, z jakiej korzystają pracownicy powracający do pracy z urlopu macierzyńskiego lub z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Podobne uprawnienia obejmą nie tylko rodziców biologicznych, ale także rodziców prawnych, czyli będą dotyczyć urlopu adopcyjnego – podstawowego i dodatkowego.

Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje także maksymalne zrównanie sytuacji prawnej poszczególnych grup pracowników wypełniających funkcje rodzicielskie. Chodzi m.in. o: prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dzielenie się urlopem macierzyńskim między rodzicami dziecka, prawo pracownika-ojca wychowującego dziecko do korzystania z części urlopu macierzyńskiego w razie hospitalizacji matki dziecka czy szczególną ochronę stosunku pracy.