Przedmiotowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki została opracowana w wyniku doświadczeń zdobytych w trakcie dokonywania naboru i oceny projektów w ramach konkursów pilotażowych PO KL, uwzględnia także większość uwag zgłoszonych przez Państwa w toku konsultacji.

Nowa wersja dokumentu wejdzie w życie 1 kwietnia 2008 r., o ile właściwa Instytucja Pośrednicząca dla danego priorytetu/województwa nie określi inaczej.

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki dopuszcza bowiem możliwość ustalenia przez Instytucje Pośredniczące innej daty wejścia w życie nowej wersji Szczegółowego opisu priorytetów ze względu na uwarunkowania związane z trwającymi naborami wniosków i/lub przeprowadzaną aktualnie oceną projektów konkursowych i systemowych.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego