Lp.
Przepis obowiązujący do wejścia w życie nowelizacji
Podstawa prawna
Przepis obowiązujący po wejściu w życie nowelizacji
Podstawa prawna
Termin wejścia w życie nowego przepisu
1. Wyłączenia dotyczące stosowania ustawy:– ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie procedury organizacji międzynarodowych, jeżeli zamówienie ma być przyznane z udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie; Art. 4 pkt 1 a Wyłączenia dotyczące stosowania ustawy:- ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie Art. 4 pkt 1 a 11.06.07
– ustawy nie stosuje się do zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa; Art. 4 pkt 5 – ustawy nie stosuje się do zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa; Art. 4 pkt 5
– ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 6 000 euro Art. 4 pkt 8 – ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro; Art. 4 pkt 8
2. Postępowania do 60 000 euro Art. 4 a Uchylony 11.06.07
3. Publikacja ogłoszeń- forma przekazywania:– ogłoszenia o zamówieniu o wartości równej lub wyższej od 60 000 euro zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej UZP; Prezes Publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w ciągu 10 dni od dnia doręczenia; Art. 11 pkt. 1 -2Art. 12 ust. 1 Publikacja ogłoszeń- forma przekazywania:– ogłoszenie o zamówieniu o wartości równej 14 000 euro lub wyższej ( do progów unijnych) zamawiający zamieszcza samodzielnie – drogą elektroniczną – korzystając z formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego UZP; Art. 11 ust. 1 pkt. 1; art.12 ust. 1Art. 11 ust 11.06.07
– sprostowanie ogłoszenia może nastąpić z inicjatywy Prezesa Urzędu lub na wniosek zamawiającego – dotyczy niezgodności ogłoszenia z treścią ogłoszenia przekazanego przez zamawiającego; Art. 11 ust. 4 – zamawiający może drogą elektroniczną złożyć Prezesowi Urzędu wniosek o sprostowanie ogłoszenia zamieszczonego w BZP, podając datę zamieszczenia i jego numer. Sprostowanie nie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełniania. Prezes niezwłocznie zamieszcza sprostowanie w formie obwieszczenia;- uchylony Art. 11 ust. 4
– Prezes Urzędu wzywa do sprostowania ogłoszenia opublikowanego w BZP, jeżeli nie zawiera ono informacji wymaganych przepisami ustawy Art. 11 ust. 3 j.w. Art. 11 ust. 3
– Prezes Urzędu na wniosek zamawiającego publikuje w BZP ogłoszenie, którego publikacja ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowa; Art. 11 ust. 5 – zamawiający może zamieścić w BZP ogłoszenie, którego zamieszczenie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe; Art. 11 ust. 5
– wzory ogłoszeń określił Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z 22 maja 2006 r.; Art. 11 ust. 6 – wzory ogłoszeń określi Prezes Rady Ministrów Art. 11 ust. 6
– ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich przekazuje się bezpośrednio Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za pomocą formularza umieszczonego na stronach www.simap.eu.int Art. 12 ust. 2 – zasada przekazywania ogłoszeń UOPWE nie uległa zmianie (dotyczy postępowań o zamówienie o wartości równej lub wyższej od progów unijnych. Art. 12 ust. 2
– zamawiający jest zobowiązany udokumentować dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP lub UOFWE – przechowywać dowód publikacji Art. 12 ust. 3 – zamawiający jest zobowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w BZP i przechowywać dowód jego zamieszczenia oraz w Dzienniku Urzędowym UE i przechowywać dowód jego zamieszczenia; Art. 12 ust. 3
4. Ogłoszenie o planowanych zamówieniach
Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach zamawiający raz w roku przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieszcza na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, zwanym „profilem nabywcy”
Art. 13 ust. 1 Ogłoszenie o planowanych zamówieniach
– zamawiający może przekazać UOPWE wstępne ogłoszenie informacyjne lub zamieścić je na własnej stronie internetowej
Art. 13 ust. 11.06.07
5. Komisja przetargowa
Powołanie komisji przetargowej
– kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 60 000 euro;
– jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro zamawiający może powołać komisję przetargową.
Art. 19 ust. 1 i 2 Komisja przetargowa
Powołanie komisji przetargowej
– kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;
– jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 – zamawiający może powołać komisję przetargową.
Art. 19 ust. 1 i 2 11.06.07
6. Dokumenty wymagane od wykonawców:
– w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (…);
Art. 25 ust. 1 Dokumenty wymagane od wykonawców:
– w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie:

1) warunków udziału w postępowaniu;
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
– zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
– słowa „oświadczenia i dokumenty” użyte w art. art. 26 ust. 4, 36 ust. 1 pkt. 6-7, 48 ust. 2 pkt.7, 75 ust. 2 pkt. 10,116 ust. 2 pkt 6 – 7, 128 ust. 4 pkt. 6 zastępuje się w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „oświadczenia lub dokumenty”
Art. 25 ust. 1 oraz art. wskazane obok 11.06.07
7. Potwierdzenie spełniania warunków:
– zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Art. 26 ust. 3 Potwierdzenie spełniania warunków:
– zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
Art. 26 ust. 3 11.06.07
– zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów ust. 1 -4 w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe oraz usługi w zakresie kultury, a także zamówień udzielanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 Przepis dodany Art. 26 ust. 5
8. Forma przekazywania informacji:

– informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie. Wniosek uważa się założony, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej zamawiającemu.
Art. 27 ust. 5 Forma przekazywania informacji:
– informacja o złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
Art. 27 ust. 5 11.06.07
9. Wartość zamówienia:
– jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
Art. 32 ust. 3 Wartość zamówienia:
– jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.(W art. 134 ust. 6 pkt 4 – nowy- dotyczy udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego na określonych w przepisie warunkach)
Art. 32 ust.3 11.06.07
10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Konstrukcja SIWZ obowiązująca do wejścia w życie nowych przepisów w zasadniczej części pozostała niezmieniona. (Por. rozdz. poradnika)
Art. 36 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:SIWZ w znowelizowanej wersji zawiera następujące nowe elementy:
– wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

– informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej SIWZ zawiera również:
– informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień;
– W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne SIWZ nie musi zawierać wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków;
– Zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Art. 36 ust.1 pkt 6

Art. 36 ust. 1 pkt 7

Art. 36 ust. 2 pkt 3

Art. 36 ust. 3

Art. 36 ust. 4

11.06.07
Udostępnienie SIWZ:
– zamawiający przekazuje nieodpłatnie z zastrzeżeniem art. 42 ust 2;
– może udostępnić na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia w BZP albo Dz. Urz. UE do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1
Art. 37 ust. 1 i 2 Udostępnienie SIWZ:
– przekazuje nieodpłatnie (jak dotychczas)
– może zamieścić na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo publikacji w Dz. Urz. UE do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1.
Art. 37 ust. 1 i 2
Przedłużenie terminu składania ofert:
– zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin na wprowadzenie tych zmian wynosi co najmniej 7 dni.
Art. 38 ust. 6 Przedłużenie terminu składania ofert:
Przy przedłużaniu terminu składania ofert, w wyniku modyfikacji SIWZ, w postępowaniach do progów unijnych o terminie przedłużenia decyduje zamawiający, powyżej progów unijnych termin musi wynosić co najmniej 7 dni.
Art. 38 ust. 6
11. Przetarg nieograniczony
Wszczęcie postępowania
zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej;

– jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Prezesowi Urzędu;
Art. 40 ust. 1 i 2 Przetarg nieograniczony
Wszczęcie postępowania
– jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; (por. pkt. 3 tabeli – Publikacja ogłoszeń)
Art. 40 ust. 2 11.06.07
ogłoszenie o zamówieniu nie może zostać zamieszczone lub opublikowane (w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej) przed dniem jego przekazania Prezesowi Urzędu, a w przypadku postępowań, których wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;- nie może zawierać informacji innych niż przekazane Prezesowi Urzędu lub UOPWE;- zawiera informacje o dniu jego przekazania Prezesowi Urzędu lub UOPWE . Art. 40 ust. 6 pkt 1 – 3 – ogłoszenie o zamówieniu nie może zostać zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przed dniem jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

– nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w BZP lub przekazanych UOPWE;- zawiera informacje o dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub przekazania UOPWE.
Art. 40 ust. 6 pkt 1 – 3
Termin udostępnienia SIWZ
SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo Dz. Urz. UE do upływu terminu składania ofert, a jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 60 000 euro od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego UZP
Art.42 ust. 1,/td>

Termin udostępnienia SIWZ

– SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo publikacji w Dz. Urz. UE do upływu terminu składania ofert.
Art. 42 ust. 1
Termin składania ofert

1.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 30 dni dla robót budowlanych.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż:
1) 45 dni –od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami określonymi w dyrektywie;
2) 52 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE w inny sposób niż określony w pkt. 1)

3. Jeżeli informacja o zamówieniu powyżej progów unijnych została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia UOPWE – zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 36 dni.

4. W przypadku zamówień powyżej progów unijnych zamawiający może wyznaczyć terminy krótsze o 5 dni.
Art. 43 ust. 1 – 4 Termin składania ofert
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych – nie krótszy niż 20 dni.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż:
1) 40 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;

2) 47 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w sposób inny niż określony w pkt 1.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż:

1) 29 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 36 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, w sposób inny niż określony w pkt 1.
Art. 43 ust. 1 – 3
Zwrot wadium
Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
Art. 46 ust.3 Zwrot wadium
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Art. 46 ust. 3
12. Przetarg ograniczony
Ogłoszenie o przetargu

– ogłoszenie o zamówieniach zawiera m. in. informacje o oświadczeniach i dokumentach.
Art. 48 ust 2 pkt 7 Przetarg ograniczony
Ogłoszenie o przetargu
– ogłoszenie o zamówieniach zawiera m. in. informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Art. 48 ust. 2 pkt 7 11.06.07
Termin składania wniosków
– Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia.
Art. 49 ust. 1 Termin składania wniosków

– Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Art. 49 ust. 1
13. Negocjacje z ogłoszeniem
Zaproszenie do składania ofert
– zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5, a jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi 10 000 000 euro, nie mniejszej niż 7.
Art. 57 ust. 2 Negocjacje z ogłoszeniem
Zaproszenie do składania ofert– Zaproszenie do składania ofert:
– Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5. Przepisy art. 82-84, art. 89 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 i ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 57 ust. 2 11.06.07
14. Dialog konkurencyjny
Ogłoszenie
ogłoszenie o zamówieniu zawiera również (poza przepisami art. 40 i 48 ust. 2) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu.
Art. 60 c ust. 1 Dialog konkurencyjny
Ogloszenie
– do wszczęcia dialogu konkurencyjnego przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że ogłoszenie o zamówieniu zawiera również:1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określony w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskanie tego opisu;

2) informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody.
Art. 60 c ust. 1 pkt. 1 – 2 11.06.07
Zaproszenie do dialogu
– zamawiający zaprasza wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w zaproszeniu, nie mniejszej niż 5, a jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza 20 000 000 euro, a na dostawy i usługi 10 000 000 euro, nie mniejszej niż 7.
Art. 60 d ust. 2 Zaproszenie do dialogu
– zamawiający zaprasza wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5
Art. 60 d ust. 2
15. Zamówienie z wolnej ręki
Warunki stosowania trybu
– zamawiający może udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 20% realizowanego zamówienia w określonych w ustawie przypadkach;

– w okresie 3 lat od udzielenie zamówienia podstawowego, może udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w określonych w ustawie przypadkach;
Art. 67 ust. 1 pkt 5 – 6 Zamówienie z wolnej ręki
Warunki stosowania trybu
– zamówienia dodatkowe i uzupełniające zostały podwyższone do 50% zamówienia podstawowego z obowiązkiem zachowania przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy.
Art. 67 ust. 1 pkt 5 -6
– w przypadku zamówień, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów art. 19-21, 24, art. 26 ust. 1 -3 i art. 68. Art. 67 ust. 4 – zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19 – 21, art. 26 i art. 68 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b i c oraz pkt.2, a także zamówień o których mowa w ust. 3. Art. 67 ust. 4

Część II artykułu „Zobacz zmiany wprowadzone do Prawa zamówień publicznych” znajduje się TUTAJ >>>

Artykuł dostarczony przez Partnera serwisu publiczni.pl firmę Studio Zamówień Publicznych.