Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych została przyjęta przez Sejm 22 października br., a Sentorowie przyjęli ją bez poprawek 4 listopada. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, z wyżej wymienioną kategorią pracowników, może nastąpić w razie nabycia prawa do emerytury na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli nie wcześniej niż z chwilą ukończenia 60 lat przez pracownika – kobietę i 65 lat przez pracownika – mężczyznę. W konsekwencji, przepisy te wskazują, że pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy mianowanemu pracownikowi – kobiecie 5 lat wcześniej niż pracownikowi – mężczyźnie.

Takie rozwiązanie uznane zostało przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją. Trybunał, wyrokiem z 5 grudnia 2000 r. (sygn. akt K 35/99), stwierdził, że art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych są niezgodne z art. 32 i art. 33 Konstytucji, w zakresie w jakim stwarzają podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z kobietą – mianowanym urzędnikiem państwowym lub mianowanym pracownikiem samorządowym, wcześniej niż z mianowanym urzędnikiem państwowym lub mianowanym pracownikiem samorządowym – mężczyzną.